OBCHODNÍ PODMÍNKY k 23. 8. 2018

 

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník nebo NOZ), jejímž předmětem je koupě:

a) služby "BAREVNÉ LADĚNÍ OBLEČENÍ", kterou smluvní strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.barevneladeni.cz a odesláním objednávky z www.barevneladeni.cz/platba nebo

b) jakékoliv další služby nebo zboží, kterou smluvní strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.nebezeme.cz a odesláním objednávky z www.nebezeme.cz/platba,

(dále jen předmět koupě).

2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající právnická osoba: NEBEZEMĚ, z.s., sídlo: Levského 3210/5, 143 00 Praha 4 – Modřany, spisová značka: L 62637 vedená u Městského soudu v Praze, zastoupená ředitelkou: Ing. Ivanou Pechovou, nar. 25. 8. 1982, bytem Levského 3210/5, 143 00 Praha 4 - Modřany.

Kontaktní telefon: +420 608 829 824 | web: www.nebezeme.cz | e-mail: ivana@nebezeme.cz | IČO: 04074718.

V otázkách neupravených kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami se tento vztah řídí občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora/prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor/prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II. Objednávka

1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na webových stránkách www.nebezeme.cz a nebo na www.barevneladeni.cz.

2. Kupující objednává předmět koupě uvedený v bodě I.1.a) vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky www.barevneladeni.cz/platba. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.barevneladeni.cz/obchodnipodminky a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

3. Kupující, jemuž byl poskytnut předmět koupě uvedený v bodě I.1.b), vyplní elektronický formulář pro vystavení faktury prostřednictvím webové stránky www.nebezeme.cz/platba. Kupující je povinen formulář před jeho odesláním zkontrolovat a případně opravit. Vyplněný odeslaný formulář je právně závazný a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za předmět koupě uvedený v bodě I.1.b), jež prodávající kupujícímu poskytl. Kupující odesláním formuláře stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami na webové stránce www.nebezeme.cz/obchodnipodminky a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

III. Kupní cena, daňový doklad

1. V objednávce na webové adrese  www.barevneladeni.cz/platba najde kupující po vyplnění objednaných kusů předmětu koupě uvedeného v bodě I.1.a) konečnou cenu za předmět koupě.

2. Ve formuláři na webové adrese  www.nebezeme.cz/platba najde kupující po vyplnění poskytnutých kusů předmětu koupě uvedeného v bodě I.1.b) konečnou cenu za předmět koupě. 

3. NEBEZEMĚ, z.s. není plátcem DPH, cena je tak konečná.

4. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad/fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení předmětu koupě a je zaslána kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce/formuláři, který kupující vyplnil na webové adrese uvedené v bodě III.1.a) nebo III.1.b).

 

IV. Způsob a forma platby

1. Možnost platby

Bankovním převodem na transparentní korunový účet prodávajícího vedený u Fio Bank, a. s., číslo účtu: 263239363/2010. Při platbě používá kupující VS uvedený na faktuře.

​2. Forma platby

Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná.

 

V. Odstoupení od smlouvy

1. Za předmět koupě "BAREVNÉ LADĚNÍ OBLEČENÍ" prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 10 dnů od jeho objednání.

2. Za předmět koupě "BAREVNÉ LADĚNÍ OBLEČENÍ (expres) do 24 hodin" prodávající ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 3 dnů od jeho objednání.

3. V této lhůtě má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení počíná běžet následující den po objednání předmětu koupě uvedeném v bodě I.1.a).

​4. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Lze použít Vzorový formulář dle bodu 8.

5. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

6. Od smlouvy za již poskytnutý předmět koupě uvedený v bodě I.1.b) nelze odstoupit.

​7. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu, platbu za předmět koupě, uvedený v bodě I.1.a) v plné výši pod stejným VS. Platba bude odeslána z transparentního bankovního účtu prodávajícího vedeného u Fio Bank, a.s. číslo účtu: 263239323/2010.

​8. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle bodu V.1. nebo V.2.)

Věc: Oznámení o odstoupení od smlouvy č. … (doplňte číslo faktury)

Adresát/Prodávající: NEBEZEMĚ, z.s., IČO: 04074718, Levského 3210/5, 143 00 Praha 4 – Modřany

Kupující: Jméno a Příjmení, adresa, e-mail, telefon

Oznamuji/oznamujeme Vám, že tímto odstupuji/odstupujeme od kupní smlouvy č. …. (doplňte číslo faktury).

Datum objednání:

Číslo faktury/VS:

Částka:

Jméno a příjmení kupujícího:

Adresa:

Telefon, e-mail:

Číslo účtu:

Zároveň Vás žádám/žádáme o poukázání kupní ceny ve výši … Kč ve prospěch bankovního účtu č: … nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

V … Datum…

Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Příloha: Kopie faktury

6. Odstoupení je možno provést elektronickou formou zasláním na e-mail: ivana@nebezeme.cz, písemnou formou pak na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách v bodu I.2, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu/dopisu s odstoupením od smlouvy.

 

VI. Odpovědnost

1. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky www.nebezeme.czwww.barevneladeni.cz mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

VII. Ochrana osobních údajů

1. Prohlášení prodávajícího

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

3. Na požádání Vám oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

4. Celé znění GDPR - Ochrana osobních údajů najdete na www.nebezeme.cz/ochranaosobnichudaju.

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru

a) Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

b) Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

c) Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

2. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 23. 8. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.nebezeme.czwww.barevneladeni.cz popřípadě dalšími informačními kanály, zpravidla emailem či na www.facebook.com/nebezeme nebo www.facebook.com/barevneladeni. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.nebezeme.cz a www.barevneladeni.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.